A Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében szociális/terápiás munkatárs Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A szakmai irányelveknek megfelelően szervezi és irányítja az intézetben élő idős ellátottak egyéni és csoportos foglalkoztatását az ellátást igénybe vevő személy korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéb adottságainak figyelembe vételével. Biztosítja a személyre szabott bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését. Részt vesz az intézet által a lakók részére szervezett rendezvények,  programok megszervezésében, előkészítésében és lebonyolításában. Elvégzi a munkaköréhez kapcsolódó adminisztrációs és dokumentációs feladatokat. Segíti az intézményben folyó mentálhigiénés gondozást. Munkája
során figyelemmel kíséri az új ellátott beilleszkedését, törekszik az elmagányosodás, az izoláció megelőzésére, a családias légkör kialakítására.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Tokaj

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj, Tokaj Város Önkormányzata által fenntartott, a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó intézmény.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Erkölcsi bizonyítvány
- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:
- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egészségügy és szociális gondoskodás, tovább nem bontható, Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet- terápiás munkatársra vagy szociális munkatársra vonatkozó képesítés megléte

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 0

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
- demencia gondozó
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- motivációs levél
- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- részletes szakmai önéletrajz
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
- Eddigi munkaviszonyokról szóló igazolás

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.09. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: személyes elbeszélgetés
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.04.11. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.tokaj.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.04.15.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.03.08.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS LETÖLTÉSE (PDF)