Pályázati felhívás Tokaj Város Önkormányzatának képviselő-testülete (3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.) pályázatot hirdet a Tokaj Város Önkormányzatának fenntartása alá tartozó Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj (3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52.) intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2024. január 1-jétől 2028. december31-ig szól.

A munkavégzés helye: B. A. Z. Vármegye, 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában és Szakmai Programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében előírt felsőfokú szakirányú szakképzettség,
 • a 257/2000. (XII.26. ) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó előírt szakmai és vezetői gyakorlatának meglétét is igazoló részletes szakmai önéletrajzot,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
 • a képesítést igazoló okirat másolata,
 • közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
 • nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • a pályázó nyilatkozatát arról,  kéri e, hogy a Szakbizottság, illetve  a Képviselő-testület a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja,

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: - az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – szociális gondozó.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2024. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 6.

A Kormányzati Személyügyi Központ internetes oldalán a  Közszolgállás portálon történő közzététel napja: 2023. szeptember 11.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton, vagy személyesen Tokaj Város Polgármesterének címezve kell benyújtani (3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.). A borítékra kérjük ráírni: „Intézményvezetői pályázat”. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. november 30.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Humánpolitikai Bizottság tagjaiból és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (10) bekezdésében meghatározott személyekből álló  szakértő bizottság véleményezi. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, továbbá a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően történik. A kinevezésről Tokaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Posta György polgármester a 47/352-752-es telefonszámon.

A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné történő nyilvánítására. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.